ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

http://www.ankara.edu.tr/fizikmuh

Tel: 312-212 67 20 /1215, Fax: 312-223 23 95

1943 yılında Fen Fakültesinin kurulmasıyla faaliyete geçen Fizik Bölümü 4 yıllık fizik lisansına paralel olarak, 1954 yılında 5 yıllık Fizik Yüksek Mühendisliği öğretimini de başlatmıştır. 1976 da çıkan öğretim ve sınav yönetmeliğiyle Fizik Bölümünde 4 yıllık Fizik lisansı ve 4 yıllık Fizik Mühendisliği lisansı adı altında iki farklı program açılmış; Fizik Yüksek Mühendisliği ise Fizik Yüksek Lisansına eşdeğer sayılarak lisansüstü eğitim kesimine kaydırılmıştır. 1981 yılında 2547 sayılı YÖK yasasıyla 4 yıllık Fizik Mühendisliği programı, yeni oluşturulan ‘ Fizik Mühendisliği Bölümü’ ne verilmiştir. Haziran 2001 tarihinden itibaren Fizik Mühendisliği Bölümü Fen Fakültesinden ayrılmış ve yeni kurulan Mühendislik Fakültesi çatısı altına alınmıştır.

Bölümün bilimsel araştırmaları yüksek enerji fiziği, katıhal fiziği, spektroskopi, medikal fizik ve matematiksel fizik dallarında yoğunlaşmış bulunmaktadır ve çalışmalar Fizik Bölümü ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Standart model ve ötesi parçacık fiziği fenomenolojisi ile hızlandırıcı fiziğine odaklanmış olan yüksek enerji grubu, Trieste Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (ICTP), Hamburg’taki DESY ve Cenevre’deki CERN hızlandırıcı merkezleri ile ilişki içinde uluslararası düzeyde araştırmalar yapmaktadır. Katıhal fiziğindeki kristalografi alt grubu biyolojik aktif moleküllerin kristal yapısı ve magnetik etkileşmeleri üzerine Darmstadt Teknik Üniversitesi Malzeme Bölümü, Duiburg Üniversitesi Düşük Sıcaklıklar Fiziği Bölümü ve Laue Langevin Enstitüsü ile ortaklaşa çalışmakta, ayrıca yüksek sıcaklık süperiletkenliği, katıların taşınım özellikleri ve doğrultucu metal-yarı iletken kontaklar ve p-n eklemler konularında da çalışmalar sürdürülmektedir. Spektroskopi alanında ise optik spektroskopi, laser spektroskopisi ve kuantum elektroniği konularında çalışılmaktadır. Bu alanlarda Kaiserslautern Üniversitesi ve MIT-Spektroskobi laboratuvarı ile işbirliği yapılmaktadır. Matematiksel fizik grubu ise dinamik sistemler ile yüklü ve yüksüz parçacıkların transport teorisi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Nükleer fizik grubu da saçılma tesir kesri ölçümleri ve Monte Carlo analizinin nötron transport problemlerine uygulanması üzerine çalışmaktadır. Medikal fizik araştırma grubu ise girişimsel radyolojide deneysel doz ölçümleri, bilgisayarlı tek foton emisyon tomografisinde bilgi işlenmesi üzerinde çalışmakta ve ilgili Monte Carlo simülasyon programlarını geliştirmektedir.

 

 

ÖĞRETİM KADROSU : Profesör : 9, Doçent : 6, Yrd. Doçent : 2, Arat.Gör. : 15

LİSANS ÖĞRENİMİ :

Öğrenci kontenjanı : 50

Mevcut lisans öğrenci sayısı : 400 civarında

ÖSYM puan türü : Sayısal

Bölümümüze ilk ortalama olarak %8 lik dilimden öğrenci kaydolmaktadır.

Minimum Mezuniyet kredisi : 134

Staj : Minimum 42 it günlük staj

İngilizce hazırlık okulu : Yeni kaydolanlar arasında yapılan seviye tespit sınavından sonra isteyenler

( kaydolanlar yeni öğrencilerin yaklaşık %15 i) bir yıllık hazırlık okuluna devam edebilmektedirler. Önümüzdeki yıl içerisinde herkes için zorunlu yabancı dil hazırlık okulu uygulamasına geçiş planlanmaktadır.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM :

Yüksek lisans

Yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları : Her yıl ortalama olarak yüksek lisans için 25, doktora için 10 öğrencilik kontenjan duyurusu yapılmaktadır. Mevcut lisansüstü öğrenci sayımız 100 civarındadır ( 20 doktora, 60 tezli yüksek lisans, 20 tezsiz yüksek lisans)

LES ve benzeri seçme mekanizmaları ile programa kabul kriterleri aşağıdaki gibidir:

Yüksek Lisans İçin Giriş Kriterleri:

Lisans mezuniyeti en az 65/100, LES puanı minimum 45 olmalı. TÖMER tarafından yapılan yabancı dil giriş sınavında en az 60/100 alınması gerekmektedir. KPDS ve diğer merkezi sınavlardan alınacak başarı belgeleri kabul edilmektedir. Bölüm tarafından yapılan mülakat notunun 0,2 si ile LES sınavından alınan notun 0.8 i ve mezuniyet not ortalamasının 0,1 nin toplamı en az 55/100 olmalıdır.

Doktora İçin Giriş Kriterleri :

Yüksek lisans derslerinin not ortalamsı en az 75/100 olmalı. LES puanının 0,6 sı ile mülakatın 0,3 ü ve mezuniyet not ortalamasının 0,1 nin toplamı en az 65 olmalı. Doktora desleri tamamlandıktan sonra tez çalışmasına başlamadan önce doktora yeterlik sıvaında başarılı olunması gerekmektedir. Ayrıca bu sınava girebilmasi için adayın KPDS dil sınavından en az 60/100 alması gerekir.

Yüksek lisansı (tezli) bitirme süresi ortalama 2-3 yıldır.

Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci ilk olarak 1997-98 öğretim yılında alınmıştır. Minumum 30 kredi (10 ders) olan ders aşamasının ortalama 1,5-2 yılda tamamlanabileceği düşüncesindeyiz.

Doktora öğretimi için ortalama süre 4-6 yıldır.

ARAŞTIRMA :

Son dört yıl içerisinde uluslararası saygın bilimsel dergilerde toplam 136 SCI makale

yayınlanmıştır. Ayrıca yurtiçi bilimsel dergilerde 30 yayın yapılmış, 17 uluslararası bildiri, ve ulusal konferanslarda 33 bildiri sunulmuştur. Araştırmalar başlıca aşağıdaki alanlarda yapılmıştır .

Deneysel çalışmalar :

Kristal fiziği, malzeme fiziği : Bazı organik kristallerin kristal yapılarının aydınlatılması,

ileri teknoloji malzemelerinin üretimi, yapıları ve manyetik

özelliklerinin araştırılması

Yarıiletken fiziği, fiziksel elektronik : Metal/yarıiletken/metal Schottky diyodlar ile

Germanyum ve silisyum tekkristallerin hazırlanması

Medikal fizik : Girişimsel radyolojide deneysel doz ölçümleri, Bilgisayarlı tek foton

emisyon tomografisinde bilgi itlenmesi

Deneysel katıhal fiziği : Bazı süperiletkenlerde ac alınganlık, ac magnetizasyon,

özdirenç ölçümleri

Kuramsal çalışmalar :

Yüksek enerji fiziği : Standart model ve ötesi, parçacık fenomenolojisi, hızlandırıcı fiziği,

nötrino fiziği

Katıhal fiziği : Elektronik bant yapısı hesapları, katılarda dc taşınım katsayıları hesabı

katılarda ac iletkenlik hesabı, moleküler orbital hesaplar

Nötron transport teorisi : Anizotropik nötron saçınım problemlerinin çeşitli

yöntemlerle çözümü

Matematiksel fizik : Kaotik dinamik

Araştırma etkinlikleri

Deneysel çalışmalar :

Kristal fiziği, malzeme fiziği : Moleküler aygıt yapımında kullanılabilecek olan bazı organik krsitallerin yapılarının aydınlatılması, çeşitli moleküler orbital hesaplama yöntemleri kullanarak bu moleküllere ait şekillenim analizlerinin yapılması. Metal proteinlerinin aktif merkezlerine benzer yapılara sahip olan çok çekirdekli geçiş metali komplekslerinin kristal yapılarının çözümlenmesi. Düşük sıcaklıklarda yapılan magnetik alınganlık ölçümleriyle bu komplekslerdeki magnetik etkileşmelerin araştırılması. Bazı ileri teknoloji malzemelerinin üretimi, yapılarının ve magnetik özelliklerinin araştırılması. Biyolojik önemi olan ve özellikle potansiyel ilaç etken maddesi olabilecek bileşiklerin molekül yapılarının incelenmesi.

Yarıiletken fiziği, fiziksel elektronik : Hidrojenlendirilmiş amorf silisyumdan yapılmış p/i/n ve Schottky tipi yapıların elektriksel ve optiksel özellikleri, amorf silisyum ve amorf germanyum enerji bant aralığı durum yoğunluğunun kapasite yöntemiyle bulunması, elektriksel iletkenliği ve optiksel geçirgenliği yüksek silisyum dioksit ince film elde edilmesi ve çeşitli maddelerle katkılandırılmış silisyum dioksitin iletkenlik ve geçirgenliğinin incelenmesi, metal/silisyum dioksit/p-tipi Si/metal yapılarının elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi ve bu yapıların yüzey durumlarının araştırılması

Medikal fizik : Girişimsel radyolojide deneysel doz ölçümleri, bilgisayarlı tek foton emisyon tomografisinde bilgi işlenmesi, gama kamera-PC arabirimlerinin donanım ve yazılım geliştirmeleri, Monte-Carlo simülasyonlarının ve hesaplamalarının yapılması

Deneysel katıhal fiziği : 1-2-3 tipi ve Bi tabanlı yükseksıcaklık süperiletkenlerinde ac kayıp mekanizmaları üzerine deneysel çalışmalar (ac alınganlık, ac magnetizasyon, özdirenç ölçümleri)

Kuramsal çalışmalar :

Yüksek enerji fiziği : TeV enerjili gamma-proton çarpıştırıcılarında yeni parçacıkların araştırılması, leptokuarkların ve süpersimetrik parçacıkların aranması, elektrozayıf etkileşmelerin fenomenolojisi, zayıf karışımlar ve CP bozulumu, standart model çerçevesinde dördüncü fermiyon ailesi üzerine çalışmalar, nükleonların spin yapılarının anlaşılması amacıyla polarize nüklerer hedeften gerçek fotonların saçılmasıyla yapılacak bir deney önerisi, kompozit modeller, TeV enerjili linac-ring tipi elektron-proton ve gamma-proton hızlandırıcılarının ana parametrelerinin belirlenmesi, sinkrotron ışınımı ve serbest elektron lazerleri, süpersimetrik teorilerin ve büyük birletme modellerinin fenomenolojisi.

Katıhal fiziği : Elektronik bant yapısı hesapları, periyodik cetvelde yer alan ve kristal yapıları hcp, fcc veya bcc olan metallerin taban durumu özellikleri, (kararlı kristal yapı, denge atomik hacmi, hacim modülü, bağlanma enerjisi, öz ısı katsayısı), katılarda dc taşınım katsayıları hesabı, metal-yalıtkan faz geçişleri, katılarda ac iletkenlik hesabı, düşük boyutlu yarıiletken sitemlerde elektronik taşınım, kristal fiziğinde moleküler orbital hesaplar

Matematiksel fizik : Anizotropik nötron saçınım problemlerinin çeşitli yöntemlerle çözümü, lineer olmayan örgülerde kaotik dinamik, süpersimetrik kuantum mekaniği

BÖLÜMÜN AKADEMİK YAPILANMASI

BÖLÜM BAŞKANI Prof. Dr. Ali Ulvi Yılmazer

BÖLÜM BÜNYESİNDEKİ ANABİLİM DALLARI VE ÖĞRETİM ELEMANLARI

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Ayhan Elmalı (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kabak

Araş. Gör. Ebru Kavlakoğlu

Araş. Gör. İlker Dinçer

Araş. Gör. Deniz Yılmaz

Araş. Gör. Hamdi Dağıstanlı

GENEL FİZİK ANABİLİM DALI Prof. Dr. Basri Ünal (Batkan)

Prof. Dr. Necmi Serin

Prof. Dr. Haluk Mutlu

Doç. Dr. T. Bora Alkan

Araş. Gör. Uğur Erkarslan

KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Yalçın Elerman (Başkan)

Prof. Dr. Çelik Tarımcı

Prof. Dr. Tülay Serin

Arat. Gör. Selçuk Kevran

Arat. Gör. Eyüp Duman

Arat. Gör. Hülya Kara

MATEMATİKSEL FİZİK ANABİLİM DALI Doç. Dr. Fatma Erdoğan (Başkan)

Arat. Gör. Sinan Özgür

Arat. Gör. Turan Olgar

Arat. Gör. Levent Selbuz

KLEER FİZİK ANABİLİM DALI Prof. Dr. Doğan Bor (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Niyazi Meriç

Arat. Gör. Sezen Demirtat

Arat. Gör. Okan Çamursoy

Araş. Gör. Aslı Özden

YÜKSEK. ENERJİ. VE PLAZMA FİZİĞİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Z. Zekeriya Aydın (Başkan)

Prof. Dr. Ali Ulvi Yılmazer

Doç. Dr. Ömer Yavat

Yrd. Doç. Dr. Ayfer Kandemir

Öğr. Gör. Hanaslı Gür

Araş. Gör. Oktay Yılmaz

Araş. Gör. Tayfun Uzunoğlu

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI

Dersin Kodu Dersin Adı (Kredi)

Birinci Yarıyıl

M 101 Matematik I (4,2,0)5

K 101 Temel Kimya I (2,2,0)3

FM 103 Bilgisayar Programlama I (1,2,0)2

FM 105 Fizik I (4,2,0)5

FM 155 Fizik Laboratuvarı I (0,0,4)2

FM 107 Fizikte Güncel Konular (0,2,0)1

YD 101 Yabancı Dil I (4,0,0)4

TD 187 Türk Dili I (2,0,0)2

AI 189 Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar.I (2,0,0)2

BE Beden Eğitimi (yıllık ders)

 İkinci Yarıyıl

M 102 Matematik II (4,2,0)5

K 102 Temel Kimya II (2,2,0)3

FM 104 Bilgisayar Programlama II (1,2,0)2

FM 106 Fizik II (4,2,0)5

FM 156 Fizik Laboratuvarı II (0,0,4)2

K 152 Temel Kimya Laboratuvarı (0,0,4)2

YD 102 Yabancı Dil II (4,0,0)4

TD 188 Türk Dili II (2,0,0)2

AI 190 Atatürk İlke. ve İnk.Tar.II (2,0,0)2

GS Güzel sanatlar (yıllık ders)

Üçüncü Yarıyıl

FM 201 Fizik Mühendisliğinde (3,2,0)4

Matematik Metodlar I

FM 203 Fizik III (3,2,0)4

FM 207 Teknik Elektrik I (3,0,0)3

FM 213 Mühendislik Çizimi (1,4,0)3

FM 253 Fizik Laboratuvarı III (0,0,4)2

Sosyal Bilimlerde (3,0,0)3

Seçmeli Ders

YD 201 Yabancı Dil III (4,0,0)4

Dördüncü Yarıyıl

FM 202 Fizik Mühendisliğinde (3,2,0)4

Matematik Metodlar II

FM 204 Modern Fizik (3,0,0)3

FM 210 Dalgalar ve Optik (4,0,0)4

FM 220 Malzeme Bilimine Girit (3,0,0)3

FM 254 Fizik Laboratuvarı IV (0,0,4)2

Sosyal Bilimlerde (3,0,0)3

Seçmeli Ders

YD 202 Yabancı Dil IV (4,0,0)4

Beşinci Yarıyıl

FM 301 Elektromagnetizma (2,2,0)3

FM 305 Kuantum Mekaniği I (3,2,0)4

FM 307 Elektronik I (3,0,0)3

FM 315 Analitik Mekanik I (3,0,0)3

FM 357 Elektronik Laboratuvarı I (0,0,4)2

Ekonomi I (3,0,0)3

Altıncı Yarıyıl

FM 302 Elektromagnetik Dalgalar (2,2,0)3

ve Uygulamaları

FM 306 Kuantum Mekaniği II (3,2,0)4

FM 316 Nükleer Fizik I (3,0,0)3

FM 328 İstatistiksel Termodinamik (3,2,0)4

FM 356 Kuantum Fiziği Lab. I (0,0,4)2

Teknik Seçmeli Ders 3

Yedinci Yarıyıl

FM 403 Katıhal Fiziği I (4,0,0)4

FM 421 Fizikte Bilgisayar Uyg.I (2,2,0)3

FM 451 Özel Konu (0,6,0)3

Teknik Seçmeli Dersler

( en az 6 kredilik )

Sekizinci Yarıyıl

FM 408 Spektral Analiz Yöntemleri (3,0,0)3

FM 452 Özel Konu (0,6,0)3

Teknik Seçmeli Dersler (mezuniyet için gereken minimum 134 krediyi

dolduracak tekilde)

Not : FM 451 ya da FM 452 Özel Konu derslerinden sadece birisi alınabilir.

Zorunlu 36 dersin kredi toplamı : 116 ( biri sosyal diğerleri fen ve müh. bilim)

Sosyal ve beteri bilimlerden 3 ders :Toplam 9 kredi (biri zorunlu ikisi seçmeli)

Teknik seçimli derslerden en az 4 ders. Mezuniyet kredisi : en az 134

Opsiyonlar : Malzeme Fiziği - Yarıiletken Fiziği - Medikal Fizik

Matematiksel Fizik ( YEF+Temel Fizik+Bilgisayarlı Mühendislik Matematiği )

 

Fizik Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminin Anahatları

Prof.Dr.Ali Ulvi YILMAZER, Bölüm Başkanı

yilmazer@eng.ankara.edu.tr

Bilindiği gibi ondokuzuncu yüzyıl endüstri devrimi çağı, yirminci yüzyıl ise bilim ve teknoloji çağı olarak adlandırılır çoğu kez. İçinde bulunduğumuz yirmibirinci yüzyıla ise bilgi ya da iletişim (enformasyon) çağı denilmeye başlandı epeydir. Kuşkusuz bu sıfatların yerine başkalarını da yakıştıranlar vardır, kendilerince çok haklı olarak. Ancak şurası çok açık ki bilim ve teknolojinin insan hayatında oynadığı rol deyim yerindeyse başdöndürücü bir hızla artmakta. Bu durumun toplumda yol açtığı derin sonuçlar oldu ve gelecekte de olacak elbette. Bilim ve teknolojik araştırmaların yapıldığı, eğitim ve öğretiminin verildiği kurumlar olan üniversiteler bu hızlı gelişimde hem rol sahibiler hem de onlardan büyük ölçüde etkilenmekteler. Örneğin üniversiteden yeni mezun olmuş bir mühendisin bilgi ve beceri birikiminin kaç yıl güncelliğini ve geçerliliğini koruduğu yani mühendislik bilgi ve becerilerinin bir anlamda yarı ömrünün ne olduğu sorusu son yıllarda sıkça duyulmaya başlandı. ABD’de makina mühendisleri için bu sorunun cevabı 7 yıl, elektrik mühendisleri için 5 yıl ve bilgisayar yazılım mühendisleri için 2-3 yıl olarak veriliyor. Yani bilgisayar bölümüne kaydolan bir öğrenci birinci yılda öğrendiği yazılım bilgilerinin mezuniyetine doğru artık eskimeye başlayacağını baştan bilmeli. Doğal olarak üniversiteler de bunu gözönüne alıp temel bilgileri eksiksiz veren fakat daha adaptif bir yolu benimsemek durumundalar. Öte yandan bilim ve teknolojideki yeniliklere paralel olarak zamanla üniversitelerde yeni bölümlerin açıldığını görüyoruz. Çok değil otuz yıl önce üniversitelerde lisans düzeyinde öğretim veren bağımsız bilgisayar mühendisliği bölümleri yoktu, genellikle elektrik mühendisliği bölümlerinin içerisinde bir opsiyon programı şeklinde idiler. Artık disiplinlerarası onlarca yeni bölümünün önce lisansüstü düzeyde açıldığını daha sonra lisans programlarının hayata geçirildiğini görüyoruz. Gelelim bizleri esas ilgilendiren ve temel bilim olarak adlandırılan fizikteki duruma. Ülkeden ülkeye ve bir üniversiteden diğerine değişmekle birlikte bölüm adlarının günümüzde genellikle şu şekilde olduğunu görüyoruz : fizik bölümü, fizik ve uygulamalı fizik bölümü, fizik ve fizik mühendisliği bölümü, fizik ve astronomi bölümü, uygulamalı fizik bölümü, fizik mühendisliği bölümü. Hatta optik mühendisliği, kuantum mühendisliği, malzeme fiziği gibi daha spesifik adları tercih eden bölümler de var. Kuşkusuz bu bölüm adlarının bir ihtiyaçtan (üretimsel veya teknolojik) doğduğunu, o bölümde yapılan araştırmaların ve verilen eğitim-öğretimin niteliğini yansıttığını kabul etmeliyiz. Şöyle ki fizik doğanın temel yasalarını inceler; uygulamalı fizik bu yasaları kullanarak pratik uygulamalara yol açabilecek olguları anlamaya çalışır ve nihayet fizik mühendisliği de (diğer mühendislik dallarıyla işbirliği halinde) bu olgulardan hareket ederek insanlığa yarayan cihazları ve teknolojiyi geliştirir. Örneğin elektron (ve proton) spininin fizikçilerce 1926 yılında bulunmasından yaklaşık altmış yıl sonra hastanelerde kullanılan magnetik rezonans görüntüleme cihazlarına giden karmaşık süreç akla gelen binlerce örnekten birisidir. Aslında şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki inovasyon sürecinde rol sahibi güçlü bir mühendislik bölümü o ülkede o dalda güçlü bir özel sektörün varlığında ancak mümkün olabilir. Üniversite ve endüstri arasındaki karşılıklı etkileşim işin bir diğer yönüdür. Temel bilim bölümlerinden çok farklı olan bu durum mühendislik bölümlerinin dinamizmine çok canlı toplumsal bir boyut getirir. Ülkemizde ise özel girişimciliğin tarihi çok yenidir, patent üretimi bir bakıma bu nedenle çok sınırlı kalmıştır (çağdaş üniversiter eğitim-öğretime de zaten Cumhuriyet’in ilanından sonra ve özellikle 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya’dan ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen profesörlerin kazandırdığı ivme ile geçilmişti). Oysa ABD’de öğretim üyeleri sözgelimi sabatik yıllarını rahatlıkla bir özel sektör firmasında geçirebilmekte, yine özel ya da kamu sektöründen bir yetenekli mühendis üniversitede öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir. Kıta Avrupa’sında görünüm bu kadar ileri değildir. Bunun farkında olan 1991 yılı Nobel ödülü sahibi Fransız fizikçi Gilles de Gennes, ülkesinde, öğretim üyelerinin zorunlu olarak bir yıllarını özel sektör firmasında geçirmelerini önermekte, bir anlamda temel ve uygulamalı araştırmaların evliliğini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Fransa’da bu yönde pekçok yeniliğin yapılmakta olduğunu izliyoruz. Bir zamanlar F.Dyson’ın haklı olarak vurguladığı gibi ‘Bilim sosyal bir uğraştır’ dolayısıyla üniversitelerdeki faaliyetleri bu kapsamda ele almak gerekir.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde fizik bölümünün yanısıra ayrı bir fizik mühendisliği bölümünün varlığı zaman zaman tartışılagelmiştir. Özellikle her iki bölümün anabilim dallarının aynı olması, lisans programlarının benzerliği eleştiri odakları olmuştur. Kuşkusuz bu durumun tarihsel nedenleri vardı. Fizik mühendisliği kavramı ülkemizde ortaya ilk atıldığında bu, teknolojik gelişkinliğin bir sonucu ya da iktisadi üretimdeki çeşitliliğin zorunlu kıldığı bir mühendislik dalı olarak değil de mühendislik unvanı toplumumuzda daha çekici olduğundan öne sürülmüştür. Ülkemizde unvana değil de bilgiye ne zaman daha fazla önem verilmeye başlanacağı ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte küreselleşen dünyada bunun cevabının çok uzak olamayacağı açıktır. Yaklaşık elli yıl önce AÜFF Fizik Bölümünün önce fizik yüksek mühendisliği programını ve daha sonra da lisans öğretimini başlatması kuşkusuz ki doğru bir seçim olmuştur. Yurtdışındaki duruma bakacak olursak, örneğin ABD’de köklü pekçok üniversitede (Harvard, Princeton, Stanford, MIT vb.) sadece fizik bölümleri vardır ve bu bölümler uygulamalı ve mühendislik konularında da dev projeleri yürütmektedirler yani ayrıca bir fizik mühendisliği bölümü kurma gereğini duymamış görünmektedirler. Fakat örneğin ünlü Yale Üniversitesinde ise fen fakültesindeki fizik bölümünün yanısıra mühendislik fakültesinde de bir uygulamalı fizik bölümü vardır. Pittsburg Üniversitesinde ise fizik mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Örnekleri diğer ülkelerden verilecek olanlarla artırmak mümkündür. Bu zengin çeşitlilik hiç şaşırtıcı değildir zira yapılan bir araştırmaya göre günümüz teknoloji ürünlerinden yüzde altmışbeşi kuantum mekaniğinin bir ileri mühendislik uygulamasıdır. Lazerlerden optoelektroniğe, malzeme biliminden medikal görüntülemeye, meteorolojik uygulamalardan bilgisayar teknolijisine, parçacık hızlandırıcılarından nükleer santrallara kadar yüzlerce aktif araştırma alanında başrol fizikçi ve fizik mühendislerindedir.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde yer alan beş mühendislik bölümü 2001 yılı Haziran ayında yeni kurulan Mühendislik Fakültesi çatısı altında toplanmıştır. Fizik mühendisliği bölümünde yaklaşık üç yıl önce başlatılan ve lisans öğretiminin baştan aşağı yenilenmesiyle sonuçlanan yapılanma süreci mühendislik fakültesinin kurulmasıyla daha da anlam kazanmıştır. 2000-2001 öğretim yılında uygulanmaya başlanılan Fizik Mühendisliği bölümünün yeni lisans programının temel ögelerini şu şekilde özetleyebiliriz : Eskiden olduğu gibi matematik ve temel fizik derslerinin ağırlıkları korunmuş hatta arttırılmıttır ! Şöyle ki, eski programda çok gecikmeli olarak üçüncü yılda okutulmaya başlanılan kuantum fiziği kavramlarına ikinci sınıfta yer verilmiştir. Bu çağdaş uygulama sayesinde kuantum mekaniğinin ileri uygulamaları öğrencilere üçüncü ve dördüncü yıllarda verilebilecektir. Mühendisliğin kanımızca vazgeçilmez temelini oluşturan analitik mekanik zorunlu ders olarak programa konulmuştur (eskiden seçmeli ders idi ve öğrenciler pek seçmezlerdi). Birinci sınıftan itibaren bilgisayar dersleri (en az üç adet) konmut, üniversiter eğitimin bütünselliği unutulmayarak sosyal ve beşeri bilimler alanından iki seçmeli dersin alımı zorunlu kılınmış ve ayrıca zorunlu iktisat dersi konulmuştur (eski programda bunlardan hiçbiri yer almıyordu !). Kısmen üçüncü yıldan ve esas olarak da dördüncü yıldan itibaren opsiyon grupları oluşturulmuştur. Bunlar, öğretim üyelerimizin araştırma alanlarına paralel olarak malzeme fiziği, medikal fizik, fiziksel elektronik ve temel fizik (yüksek enerji fiziği, matematiksel fizik ve hesaplamalı fizik) opsiyonlarıdır. Laboratuvar saatleri arttırılmış, yeni iki laboratuvar dersi (nükleer fizik-radyoterapi ve optik laboratuvarları) konulmuş, yeni seçmeli dersler geliştirilmiş, son sınıftaki bitirme projesi dersi korunmuş, yeni kaydolan her öğrencimizle daha yakından ilgilenilmeye başlanılmıştır. Yeni programın esnek yapısı, yetenekli ve istekli öğrencilerimizin arzuladıkları bir araştırma alanda derinleşmelerini mümkün kılmaktadır. Yurtdışında yetenekli lisans öğrencilerinin araştırma projelerine ortak edildiklerini ve böylece heveslendirildiklerini görüyoruz. Günümüz gençliğinde egemen olan değişken değerlerin eğitim ve öğretimi olumsuz etkilemesini ( örneğin derslere devamsızlık, sabır vaya motivasyon eksikliği gibi) ancak bu tür yeni çözümler üreterek engelleyebiliriz. Özet olarak eski programa oranla daha tempolu ve esnek bir öğretim hedeflenmiştir. Bu ise gerek öğrencilerin gerekse öğretim elemanlarının çok daha fazla çalışmalarını gerektirmektedir (aynen yurtdışında olduğu gibi). Ayrıca yurtdışı saygın bilimsel dergilerde yapılan yayınlar açısından kişi başına yılda ortalama iki yayın ile başarılı bir grafik çizen öğretim üyelerimizin, mühendislik fakültesi çatısı altında ülkemizin somut sorunlarına ilişkin yurtiçi projelerde de daha fazla rol oynayabileceklerini düşünmekteyiz. Tek sorun ya da çelişki, onbeş yaş altı gençlerinin genel nüfusa oranı yüksek olan ülkeler arasında dünyada baştan üçüncü sırada yer alan Türkiye’nin, genel bütçesinden eğitime ve araştırmaya ayırdığı oransal pay bakımından sondan üçüncü olmasıdır ki, önümüzdeki yıllarda gelenekselleşmiş bu tutumunun değişeceğini kuvvetle umuyoruz.