Cuma , Ekim 22 2021
Ana sayfa / Odamız

Odamız

Mühendislik ve Fizik

Mühendislik; bilim yoluyla elde edilmiş tüm bilgilerden; akıl ve deneyim yoluyla somut sentezlere vararak , insan ya da daha genel kapsamıyla canlıya yararlı oluşumları yaratma gücü ve çabasıdır. İngilizcedeki mühendis anlamında kullanılan Engineer kelimesi latince “İngeniatorem” kelimesinden türemiştir ve icat etmede ya da günümüze uygun bir diğer deyişle teknoloji tasarımında yaratıcılığı olan kişi anlamına gelir. Türkçede kullanılan mühendis sözcüğü ise eski osmanlıcada (arapçadan) ‘Geometri bilen’ anlamındaki hendese sözcüğünden türetilmiştir. M.Ö 3000 civarında Mısırda pramitlerin yapımında çalışan mühendisler matematiğin bilinebilen kurallarını büyük bir ustalıkla kullanarak pramitin yapımını binde birlik bir hata payıyla tamamlamışlardır.

Ülkemizde mühendis ve mimar örgütlenmesi XIX. yüzyılın başlarında II. Meşrutiyet dönemi içinde oluşmaya başlamıştır. Zaman içinde bir çok meslek örgütü kuruluşu, meslek içi dayanışmayı artırmak, ülke içinde ve dışında mesleklerini tanıtmak ve meslektaşlarını bilgi ve denetim altına almak gibi amaçlarla kurulmuştur. Daha sonraları Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında faaliyete geçmiştir. Türkiye’ de ilk Fizik Mühendisliği bölümü 1954 yılında Ankara ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kurulmuş, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesinde kurulan Fizik Mühendisliği Böülümünün ardından 1970 yılında TMMOB bünyesinde Fizik Mühendisleri Odası olarak odamız faaliyete geçmiştir.

Genel olarak; tüm Fizik mühendisi ve yüksek mühendislerini üye kaydederek, üyeler arası dayanışmayı sağlamak; üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini tanımlamak ve bu hak ve yetkiler çerçevesinin korunması ve genişletilmesi yönünde çalışmalar yürütmek; günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına göre üyelerin ortak gereksinimlerini karşılamak; mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak; diğer meslek odaları üyeleri ve halkla olan ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak; meslekle ilgili işlerde resmi makamlar ve öteki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli yardım ve önerilerde bulunmak; meslek ve üye onurunun korunarak uygulanmasını sağlamak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla, uyulması zorunlu kuralları koymak ve denetlemek amaçları ile bugüne kadar işlevini sürdürmektedir. Bugüne kadar odamıza kaydolan Fizik Mühendisi sayısı bin yediyüz, faal olarak mühendislik görevini icra eden üye sayımız ise bin beş yüz civarındadır.

“Dünyada her şey için, maddiyat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve gelişmeleri zamanında takip etmek şarttır. Gözlerimizi kapayıp tek başına yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız. Aksine, gelişmiş, medeni bir millet olarak medeniyet seviyesinin üzerinde yaşayacağız. Medeni hayat ancak bilim ve fen ile olur. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve milletin her ferdinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur. “

M. Kemal Atatürk