Cumartesi , Temmuz 13 2024
Ana sayfa / Odamız / FMO Mevzuatı / FMO Meslek İçi Eğitim,Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

FMO Meslek İçi Eğitim,Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

7 Mayıs 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27574
YÖNETMELİK
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MESLEK İÇİ EĞİTİM, UZMANLIK VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu yararı, meslek uygulama etiği ve meslek alanının geliştirilmesi doğrultusunda, mesleki disiplinler gözetilerek meslek alanları ile ilgili uygulama ve denetimin yapılabilmesi için, uzmanlık alanı ve tanımı, yetkili üyeliğin tanımlanması, yetkili üyelerin meslekî ve bilimsel çalışmaları, yaptıkları işler ile tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; mesleki disiplinler kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası üyelerinin meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda, araştırma, inceleme, planlama, projelendirme, tasarım, raporlama, bilirkişilik, denetim, danışmanlık, eğitim, uygulama ve teknik sorumluluğu üstlenme işlevleri kapsamında olan ve uzmanlık gerektiren hizmetler için yetkili üyelerin saptanması, eğitimi ve belgelendirilmesi esaslarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Belge: Meslek içi eğitim belgesini,

             b) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

             c) MİSEM: Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezini,

             ç) Oda: TMMOB Fizik Mühendisleri Odasını,

             d) Şube: Oda şube başkanlıklarını,

             e) Uzmanlık: Belirli bir iş için gerekli özel bilgi, deneyim veya beceriyi, 

             f) Uzmanlık Alanı: Odanın, öğrenim programları, uygulama alanları, mesleki, teknik ve bilimsel gelişmeler, ülkenin teknolojik durumu, kamuoyunun ve üyelerinin taleplerini dikkate alarak belirleyeceği mesleki uzmanlık konularını,

             g) Üye: Oda üyesini,

             ğ) Yetkili Üye: Uzmanlık gerektiren hizmetlerde çalışan ve Oda tarafından belgelendirilen üyeyi,

             h) Yönetim Kurulu: Oda Yönetim Kurulunu (OYK),

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzmanlık Konuları, Uzmanlık Alanları ve Belgelendirme

             Uzmanlık konularının belirlenmesi

             MADDE 5 – (1) Oda, fizik, nükleer enerji ve matematik mühendislerinin görev ve yetkilerine ilişkin, 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin belirlediği çalışma alanlarına uygun olarak, mesleki alandaki gelişmeleri bilimsel ve teknik yönden değerlendirerek meslek uygulama alanlarını, uzmanlığın hangi disiplin ve konuları kapsayacağını ve belgelendirmenin koşullarını belirler ve üyelere duyurur.

             Fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği uzmanlık alanları

             MADDE 6 – (1) Fizik, nükleer enerji ve matematik mühendislerinin, planlamaya, tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alanları, 21/6/2007 tarihli ve 26559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen  ihtisas konularından oluşur.

             Meslek içi  eğitimin  belgelendirilmesi

             MADDE 7 – (1) Oda tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına göre lisans eğitimi dikkate alınarak hazırlanan eğitim programları sonucunda gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan üyelerle, OYK tarafından meslekî birikim ve deneyimine göre yeterliliği saptanan üyelere, meslek içi eğitim belgesi verilir. Bu belge, fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği uzmanlık alanlarında hizmet alacak kişi ve girişimciler için referans niteliği taşır.

             Belgelendirme koşulları

             MADDE 8 – (1)  Meslek içi eğitim belgesi aşağıdaki esaslara göre verilir.

             a) Oda üyesi olmak ve aidat borcu bulunmamak.

             b) OYK tarafından belirlenen ücreti ödemek.

             c) Eğitim tarihinde meslekten men cezası almamış olmak

             ç) Meslek içi eğitim programını  başarıyla tamamlamış olmak.

             (2) Meslek içi eğitim konuları üye ve şube başvuruları dikkate alınarak OYK tarafından belirlenir.

             Belgelerin iptali

             MADDE 9 – (1) 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde belirtilen meslekî davranış kurallarına aykırı hareket ederek meslekten men cezası alanların belgesi, OYK kararıyla iptal edilir.

             (2) OYK, belge sahibi hakkında meslekî bir nedenle açılan soruşturmanın sonuçlandırılmasına kadar veya belge sahibinin belgenin kullanımında Odanın alacağı kararlara uymaması hâllerinde belgenin kullanımını geçici olarak askıya alabilir.

             Başvuru ve yenileme işlemleri

             MADDE 10 – (1) Meslek içi eğitim başvuruları, oda merkez ve şube/temsilciliklere, elektronik ortamda internet üzerinden veya doğrudan dilekçeyle yapılır.

             (2) Meslek içi eğitim belgelerinin, verilen eğitimin ve belgenin niteliğine göre geçerlilik süresi ve yenilenmesi konularında OYK yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MİSEM Sorumlusu ve Çalışma Esasları

             MİSEM sorumlusu

             MADDE 11 – (1) MİSEM sorumlusu, OYK tarafından belirlenir.

             MİSEM çalışma esasları

             MADDE 12 – (1) MİSEM aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır.

             a) Fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği meslek alanlarındaki konularla ilgili verilecek meslek içi eğitimler ve belgelendirmeye ilişkin işlemler MİSEM tarafından gerçekleştirilir.

             b) MİSEM tarafından her meslek içi eğitim konusuna ayrı bir eğitim programı ve takvimi hazırlanarak OYK onayına sunulur. MİSEM meslek içi eğitim programı ve takvimini, ilgili Oda komisyonları ile şubenin görüş ve önerilerini alarak hazırlar.

             c) OYK tarafından onaylanan eğitim-sınav programları ve takvimleri Oda süreli yayınlarında ve Odanın internet sayfasında duyurulur.

             ç) Eğitim ve sınavların kimler tarafından gerçekleştirileceği, eğitim ve sınavın yapılacağı yerler, eğitmen ve sınav komisyonlarına ödenecek ücretler OYK tarafından belirlenir.

             d) Her eğitim için; katılanların adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleğini gösterir liste Oda arşivlerinde beş yıl saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Sicillerin tutulması

             MADDE 13 – (1) Oda merkezinde her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere belge sicil dosyası açılarak belge alan oda üyelerinin mesleki denetim sicilleri tutulur.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Bir cevap yazın