Pazartesi , Haziran 17 2019
Ana sayfa / Odamız / FMO Mevzuatı / FMO Öğrenci Üye ve Öğrenci Üye Temsilcilikleri Yönetmeliği

FMO Öğrenci Üye ve Öğrenci Üye Temsilcilikleri Yönetmeliği

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ÖGRENCİ ÜYELİK YÖNERGESİ

1. AMAÇ
Öğrenci Üye Yönetmeliğinin amacı; Fizik mühendisliği,Nükleer Enerji Mühendisi ve Matematik Mühendisi eğitimi yapan fakültelerde okuyan öğrencilerin, Oda ile ilişkilerinin öğrencilikleri sırasında kurulması ve Odayı tanımalarını sağlamak, öğrencilerin mesleki gelişmelerine yardımcı olmak, yetişkin birer mühendis olarak mezun olmalarına katkıda bulunmak, Odanın çeşitli teknik ve sosyal amaçlı çalışmalarına katılımlarını sağlamak ve Oda ile üniversiteler arasında işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

2. KAPSAM
Bu yönetmeliğin kapsamı; Fizik mühendisliği öğrenimi gören öğrencilerin, Öğrenci Üye olarak kaydedilmesi esaslarını ve öğrenci üyelerin, hak ve yükümlülükleri ile sınırlıdır.

3. TANIMLAR ve KISALTMALAR
Bu yönergete :
a)  TMMOB Fizik Mühendisleri Odasına; Oda
b)  Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kuruluna; Oda Yönetim Kurulu
c)  Fizik Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kuruluna Şube Yönetim Kurulu
d) Yurdumuzda mevcut üniversitelerin; Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere öğrenci
e) Üniversitelerin 3.d maddede belirtilen bölümlerinde öğrenci olan ve Odaya kaydı yapılan öğrencilere; Öğrenci Üye
f) Yönetmeliğin 3.d maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olarak, mühendislik diploması alan ve mühendis ünvanına sahip kişilerden, Odaya üyelik kaydı yapılanlara Üye denir.

4. ÖĞRENCİ ÜYELİK ŞARTLARI
a)  Türkiyede; Fizik, Nükleer Enerji, Matematik  mühendisliği eğitimi yapan bir fakültede öğrenci olmak
b)  T.C. vatandaşı olmak
c)  Odaya öğrenci üye olma talebiyle yazılı olarak başvurmak

5. ÖĞRENCİ ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) 2 adet vesikalık fotoğraf
b) Nüfus Hüviyet Cüzdanı sureti
c)  Başvuru tarihi itibarıyla, öğrenci olduğunu belirtir Öğrenci Belgesi veya Öğrenci Kimlik Belgesi
d) Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Öğrenci Üye kayıt ücreti Tahsil Makbuzu

6. ÖĞRENCİ ÜYELİĞE KAYIT
Yönergenin 4. maddesinde belirtilen koşulları taşıyan öğrenciler, 5. maddede belirtilen belgelerle oda veya Şubeye başvurmaları halinde, oda veya Şube Yönetim Kurulu kararıyla Öğrenci Üyeliğe kabul edilirler. Öğrenci-üye her öğretim yılının başlamasından itibaren en geç otuz gün içinde, kayıt yenilemek için kayıtlı bulunduğu yere başvurur. Başvuru dönemi için, öğrenci belgesi ibraz etmeyen öğrencilerin üye kayıtları yenilenmez.

7. ÖĞRENCİ ÜYELERİN HAK, YETKİ ve SORUMLULUKLARI
a) Öğrenci-üyeler, mühendislik hizmetleri konusunda, üyelerin sahip olduğu yetkilere sahip olamazlar.
b) Oda organlarına aday olamaz, seçimlerde oy kullanamazlar.
c) Oda ile yakın ilişki kurulmasına ve bunun korunmasına dikkat ederler.
d) Oda hizmetlerinden, üyelere sağlanan her türlü hizmetlerden yararlanırlar.
e)  Şube Yönetim Kurulu kararıyla, Şube Komisyonlarında, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda komisyonlarına Öğrenci Üye statüsüyle katılabilirler.
f) Oda Bülteni, adreslerine ücretsiz postalanır.
g) Odanın sağladığı Staj olanaklarından öncelikli olarak yararlanırlar.
h) Oda etkinliklerinden, üyelere sağlanan kolaylıklara sahip olarak yararlanırlar.

8. ÖĞRENCİ ÜYELERİN ODADA TEMSİLİ
Öğrenci Üyeler; Fakülte Temsilcisi konumunda, Oda ve Şube Danışma Kurulunda gözlemci statüsünde, oy hakkı olmaksızın öğrenci üyeleri temsil ederler. Öğrenci üyeler, Danışma Kurulunda dört (4) üye ile temsil edilir. Bunlardan:
a)  İkisi, Oda veya Şube Yönetim Kurulu tarafından, öğrenci üyeler arasından atanır.
b) Diğer ikisi, Oda veya Şube tarafından görevlendirilen üye gözetiminde yapılan gizli oy açık sayım yöntemiyle öğrenci üyeler arasından, öğrenci üyeler tarafından seçilir.

9. ÖĞRENCİ ÜYELİĞİN SON BULMASI
Öğrenci üyelik, aşağıda belirtilen hallerde son bulur:
a) Öğrenci üyenin istifa etmesi
b) Yönerge hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle, Oda veya Şube Yönetim Kurulu tarafından karar verilmesi
c) Öğrenci Üyeliğin yenilenmemesi
d) Herhangi bir nedenle öğrenciliğinin son bulması

10. YÜRÜTME
Bu yönerge, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

11. YÜRÜRLÜK
Bu yönerge Oda Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer.

Bir cevap yazın