Çarşamba , Ağustos 5 2020
Ana sayfa / K.U.B. / Radyo Terapi Cihazları

Radyo Terapi Cihazları

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Tedavi Amacıyla Kullanılan X Işını, Gamma Işını, Nötron, Proton, Elektron Demeti Cihazları ile Tedavi Simülasyonu amaçlı Röntgen Cihazları için

KALİTE UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ YÖNETMELİĞİ

I.BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

AMAÇ

Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı; Tedavi amacıyla kullanılan X ışını, gamma ışını, nötron, proton, elektron demeti cihazları ile tedavi simülasyonu amaçlı röntgen cihazları için lisans verilmesi aşamalarında sürdürülen bütün faaliyetlerdeki çalışmalarda kalite temininin sağlanması, denetimler ve uygulamalarla ilgili esasların belirlenmesidir.

KAPSAM

Madde 2 : Bu Yönetmelik, tedavi amacıyla kullanılan X ışını, gamma ışını, nötron, proton, elektron demeti cihazları ile tedavi simülasyonu amaçlı röntgen cihazlarının kalite uygunluk açısından belgelendirilmesine ilişkin esasları kapsar.

DAYANAK

Madde 3 : Bu yönetmelik, 7303 sayılı T. M. M. O. B. Yasasının 2, 22 ve 33 üncü maddelerine dayanılarak çıkarılmıştır.

TANIMLAR ve KISALTMALAR

İhtisas Komitesi: Fizik Mühendisliğinin Radyoterapi Fiziği uygulamaları kapsamına giren konularda uzman bilirkişilerden oluşur.

İnceleme Komisyonu: Fizik Mühendisliğinin radyoterapi fiziği uygulamaları ile ilgili bir konunun incelemesi için Yönetim Kurulu tarafından görev ve yetki verilmek üzere o konuda uzman en az iki kişiden oluşturulmuş bir komisyondur.

KCM = Kaynak Cilt Mesafesi

TMMOB: Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği

Uygunluk Raporu: Kalite Uygunluk Belgesi kriterleri dışında sadece tedavi masası dönü hareketinin eşmerkez ile uyumunun sağlanmaması durumunda sabit masa açısından her türlü eşmerkezli ve sabit KCM tedavileri yapılması koşulu ile verilen belge.

BİLİRKİŞİLERİN NİTELİKLERİ

Madde 4 : Bu Yönetmelik kapsamında görev yapacak bilirkişiler, Fizik Mühendisleri Odası Bilirkişi Yönetmeliği kriterlerine ek olarak medikal fiziğin radyasyon onkolojisi ile ilgili alanında lisans üstü eğitim yapmış ve en az beş (5) yıl klinik deneyimine sahip olmalıdır.

II. BÖLÜM

KALİTE UYGUNLUK BELGESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Madde 5 : Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru, tesis sahibi tarafından yapılır ve KUB almak için, aşağıda istenen bilgi ve belgeler FMO başkanlığına iletilir. Başvuru sırasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir;

 • a) Doldurulmuş KUB başvuru forumları (2 nüsha),
 • b) Cihaz kabul testlerinin bir fotokopisi,
 • c) Testlerde kullanılacak olan elektrometre ve iyon odalarının en son kalibrasyon sertifika fotokopisi,
 • d) Ücret yatırıldığına dair dekont

Madde 6 : Başvuruların Değerlendirilmesi

 • a) Kalite Uygunluk Belgesi almak için FMO’dan alınan formların eksiksiz doldurulması suretiyle başvurulur.
 • b) Kalite Belgesi ile ilgili müracaatın incelenmesinde, değerlendirilmesinde ve sürdürülen faaliyetlerde İhtisas Komitesi;
 • i) Türk Standartlarını,
 • ii) Uluslararası ve Avrupa Birliği Standartlarını,
 • iii) Yetkili kurum tarafından onaylanmış; üretimi yapan ülkenin milli standartları ile şartnamelerde belirtilen standartları ve konu ile ilgili diğer dokümanları,
 • iv) FMO’nun belirlemiş olduğu uygulama yöntemlerini, esas alır.
 • c) Kalite Uygunluk Belgesi istemi için yapılan müracaat, İhtisas Komitesi tarafından
 • değerlendirilir:
 • i) Yapılan inceleme sonucunda eksik müracaat, İhtisas Komitesinin değerlendirmesi ve teklifi ile herhangi bir uygulamaya gerek görülmeden FMO Yönetim Kurulu kararı ile reddedilebilir.
 • ii) Müracaat eksiksiz bulunduğu takdirde FMO İhtisas Komitesinin teklifi ve FMO Yönetim Kurulunun onayı ile istemde bulunulan kalite belgesinin ilgili olduğu konunun uzmanı en az iki (2) kişiden oluşan bir İnceleme Komisyonu kurulur.

Madde 7 : Belgenin Verilmesi

 • a) KUB belgesi için yapılması gerekli testlerin formları, görevlendirme yazıları ile birlikte FMO yönetim kurulu tarafından inceleme komisyonu üyelerine gönderilir. Ayrıca başvuran kuruluş tarafından doldurulan test formlarının birer nüshası da inceleme komisyonu üyelerine gönderilir.
 • b) İnceleme Komisyonu Madde 2’de belirtilen kapsama giren cihazlar için test formundaki sıraya göre ilgili testleri yapar.
 • c) Kalite uygunluk belgesi için yapılması gerekli testler için ihtiyaç duyulan; katı su fantomu, 3 boyutlu su fantomu, iyon odaları (0.6cc, paralel plak), verifikasyon filmi, su terazisi gibi malzemeler ilgili merkez tarafından karşılanmalıdır. İlgili testlerin yapılabilmesi için, varolan deney cihazları ve ölçü aletlerinin, FMO’ca uygun görülen kuruluşlardan biri tarafından kontrol ve kalibre edilmiş olması ve bu kontrol ile ilgili raporların, inceleme/bilirkişi komisyonuna gösterilmesi şarttır. İnceleme/Bilirkişi komisyonu gerekli görürse, söz konusu alet ve cihazların FMO’nun uygun göreceği kurum veya kuruluşlarda yeniden kalibrasyonunu ister.
 • d) İnceleme Komisyonu üyeleri, uygulama sonucunda elde edilen değerler ile standartlarda belirtilen değerleri ihtiva eden test formlarını doldurulur ve yapılan çalışma ile ilgili “ÇALIŞMA RAPORU
  ” nu hazırlayarak ilgili konudaki FMO İhtisas Komitesine gönderir.
  e) İhtisas Komitesi, bu raporu öngörülen esaslar ve belirlenmiş olan kabul kriterlerinin paralelinde değerlendirir ve varılan sonuca göre ya belgenin verilmesi için FMO Yönetim Kuruluna teklifte bulunur veya tespit edilen uyumsuzlukların ve/veya noksanlıkların giderilmesinin sağlanmasını başvuru sahibinden ister.
  f) FMO Yönetim Kurulu, gerekli görürse, Kalite Belgesi incelenmesinin yeniden yapılmasını, İhtisas komisyonundan isteyebilir. Bunun için, firmadan tekrar ücret alınmaz.
 • g) Kalite Uygunluk Belgesi, İhtisas Komitesi tarafından hazırlanan inceleme raporunun Oda Yönetim Kurulu tarafından tasdik edilmiş sureti ile birlikte verilir.
 • h) Kalite Uygunluk Belgesi inceleme raporunun, yanıltıcı bilgilerle düzenlendiğinin veya eksik ve kusurlu olduğunun ya da yanlışlıklar içerdiğinin sonradan saptanması durumunda, bu rapora dayanarak verilen Kalite Uygunluk Belgesi FMO tarafından iptal edilir.
 • i) Kalite Uygunluk Belgesi verilmiş olması, tesis sahibini; kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve diğer mevzuatın emrettiği teknik usul ve esasların yüklediği sorumluluktan kurtarmaz.
 • j) Kalite Uygunluk Belgesi kriterleri dışında sadece tedavi masası dönü hareketinin eşmerkez ile uyumunun sağlanmaması durumunda, sabit masa açısında her türlü eşmerkezli ve sabit KCM tedavileri yapılması koşulu ile Uygunluk Raporu verilir.

Madde 8 : Değişiklik

 • a) Belge geçerlilik süresi içerisinde KUB’a esas parametrelerde değişiklik olması halinde tesis sahibi tarafından on beş gün içerisinde FMO haberdar edilir .
 • b) KUB’a esas testleri etkileyecek bir parametre değiştiğinde gerekli testler ve ölçümler görevlendirilecek bilirkişi tarafından ücret karşılığı tekrarlanır ve ölçüm değerlerinin uygunluğu durumunda belgenin geçerliliği devam eder. Aksi takdirde belge iptal edilir.

Madde 9 : Belgenin Süresi ve Ücretler

 • a) Kalite Belgesi FMO Başkanlığınca verilir ve geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.
 • b) Kalite Belgesinin verilmesi aşamalarında sürdürülen faaliyetler ve hizmetler için tüm ücretlerin belirlenmesi ve alınması TMMOB’nin mevzuatlarına uygun olarak yapılır.
 • c) Kalite Belgesi incelenmesi için istenecek ücret kalemleri aşağıda gösterilmiştir:
 • i) Bilirkişi/İnceleme Komisyonu yollukları,
 • ii) Bilirkişi/İnceleme Komisyonu üyelerinin ücretleri ile İhtisas Komitesi üyelerinin huzur hakları,
 • iii) FMO payı (hizmetin özelliği ve firma tarafından Kalite Belgesi isteme formlarındaki veriler),
 • iv) Ara kontrollerin ücretleri,
 • v) FMO tarafından yapılacak diğer masraflar.
 • d) İnceleme sonunda cihazındaki eksikliklerden dolayı belge için gerekli standartları sağlayamayan ve bunun sonucunda Kalite Uygunluk Belgesi verilmesine hak kazanamayan kurum veya kuruluş kendisine bildirilen eksiklikleri giderip en az iki(2) ay içerisinde odaya başvurursa yeni bir ücretlendirme yapılmaz. Bu süre aşıldığı takdirde hesaplanan Kalite Belgesi inceleme ücretinin yüzde yetmişbeşi (%75’i) alınır. Bu ücretler, İhtisas Komisyonu önerisi ile, FMO Yönetim Kurulu’nun onayladığı esaslara göre saptanır.
 • e) TMMOB’nin mevzuatlarında belirtilmeyen özel durumlarda ücretler, İhtisas Komitesi tarafından belirlenen ve FMO Yönetim Kurulunun onayladığı esaslara göre tayin edilir.

Madde 10 : Belge Sahibinin Yükümlülükleri

 • a) Kalite Uygunluk Belgesi müracaatında, ilgili konuda yapılacak ön inceleme için gerekli görülen bilgiler verilmelidir.
 • b) Belge Sahibinin, kalitenin sağlanmasına yönelik faaliyetleri, FMO’nun gerekli gördüğü zamanlarda denetlenir.
 • c) Belge sahibi, Kalite Uygunluk Belgesi aldığı cihazın üzerine Odanın işaretini veya FMO amblemini uygun bir şekilde koyacaktır. Ayrıca müşterilerine bu belgeye sahip olduğunu, kalitenin FMO’nun kontrolü altında bulunduğunu bildirebilir ve ilan edebilir.
 • d) Belge sahibi, Kalite Uygunluk Belgesi alınan cihaza ilişkin inceleme raporundaki nitelikleri, belgenin geçerlik süresi içinde korumak, FMO tarafından bu niteliklerde bir değişme ve bozulma görüldüğünde, Kalite Uygunluk Belgesi’nin Oda’ca iptali üzerine en çok on (10) gün içinde belgeyi geri vererek reklamlarını kaldırmak ve en çok otuz (30) gün içinde, cihaz üzerinden Kalite Uygunluk Belgesi ile ilgili prospektüsler, kataloglar vb. gibi bütün yazı ve işaretleri kaldırmak zorundadır.
 • e) Belgenin iptali halinde; belge sahibi, belge ile ilgili tüm tasarruflarını durdurmak ve kaldırmak zorundadır.
 • f) Belge sahibi, denetimler sırasında, denetçilere açık ve yardımcı olmak, her türlü belgeyi vermek, ve ortaya çıkan uyumsuzlukları FMO tarafından belirlenen sürede gidermek zorundadır.
 • g) Kalite Uygunluk belgesine sahip olan kurum/kuruluş öncelikle kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlar kapsamında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Madde 11 : FMO’nun Hak ve Yükümlülükleri

 • a) İnceleme Komisyonu raporu ve İhtisas Komitesinin teklifine göre FMO Yönetim Kurulu kararı ile müracaat sahibine Kalite Uygunluk Belgesi verilip verilmeyeceği yazılı olarak bildirilir.
 • b) FMO, Kalite Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi sonunda, belge sahibi tarafından istenmesi halinde alınmış olan bütün yazı, analiz raporları, resim, fotoğraf ve numuneleri geri verip vermemekte serbesttir.
 • c) FMO, Kalite Uygunluk Belgesini verdiği konularla ilgili inceleme raporundaki özelliklerin korunduğunun güvencesi için belgenin yürürlülük süresi içinde ilgili standartlarda belirtilen denetim veya ara kontrolleri yapar
 • d) Belge sahibi, bu Yönetmelikte belirtilen bütün koşulları, ara kontrolleri için de, önceden ve aynen kabul eder.
 • e) FMO tarafından yapılan ara kontrollerde, Kalite Uygunluk Belgesi alan cihazın özelliklerinde, nitelik bozulması veya değişme görüldüğünde, bu cihazın Kalite Uygunluk Belgesi iptal edilir. Bu karar, FMO Yönetim Kurulu’nun saptadığı süre ve şartlar ile birlikte, yazılı olarak ilgili kurum veya kuruluşa bildirilir.
 • f) FMO, Kalite Uygunluk Belgesi ile cihazlar üzerindeki Oda işaretinin hükümsüzlüğünü yayın yoluyla ilan etmeye ve yasal girişimlerde bulunmaya yetkilidir.
 • g) Verilen Kalite Uygunluk Belgesi’nin kapsamı konusunda tereddüt belirdiğinde, belgenin kapsamı, İhtisas Komisyonu’nca yorumlanır ve bu yorum kesindir.
 • h) Kalite Uygunluk Belgesi verilmesi sürecinde ilgili Merkezle yapılan tüm yazışmalar, cihazla ilgili yapılan tüm testlerin sonuçları, verilen tüm belgelerin bir nüshası her Merkez için ayrı bir dosya açılarak Oda Genel Merkezinde muhafaza edilir.

Madde 12 : Belge Yenilenmesinde Yapılacak İşlemler

 • a) Kalite Uygunluk Belgesi’ni yenilemek için, FMO’dan alınacak Kalite Uygunluk Belgesi test formlarından iki(2) kopya doldurularak, evvelce alınmış belgenin yürürlük süresi bitiminden en az dört (4) ay önce, FMO Merkezine başvurulur. İncelemenin programa alınabilmesi için formlarda istenilenlerin tam olarak cevaplandırılması gereklidir.
 • b) Eski Kalite Uygunluk Belgesi’nin orijinali yenileme başvurusu sırasında FMO’ya teslim edilir.
 • c) Yenileme başvurusu sonrası yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri geçerlilik kazanır.

III. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ ve SON HÜKÜMLER

Madde 13 : Diğer Hükümler

Huzur hakları ücretleri Yönetim Kurulunca saptanır. Kalite Belgesi İhtisas Komitesi kabul edilmeyen raporlar için İnceleme Komisyonuna ücretleri ödenmeyebilir.

 • a) İnceleme komisyonunun raporu ve açıklanmasında sakınca bulunan bilgileri taşıyan bütün belgeler Fizik Mühendisleri Odasınca gizli tutulur.
 • b) İnceleme komisyonlarında, incelenen hususlarla ilgili ticari faaliyette bulunanlar görev alamazlar.
 • c) Kalite uygunluk Belgesi isteyen firmalar bu yönetmelik hükümlerini aynen kabul ederler.
 • d) İnceleme Komisyonunca, inceleme raporlarında yapılmış tavsiyelerin yerine getirilmesi için Kalite Uygunluk Belgesi isteminde bulunan tarafından yardım istendiği takdirde Oda Yönetim Kurulunca tayin edilen bir ücretle Uzmanlık Hizmeti verilir.

YÜRÜRLÜLÜK

Madde 14 : Bu yönetmelik, Fizik Mühendisleri Odası 24. Genel Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 15 : Bu yönetmelik TMMOB Fizik Mühendisler Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir cevap yazın

Ostim Web Tasarım