Cuma , Ekim 22 2021
Ana sayfa / Odamız / FMO Mevzuatı / Bilirkişi Yönetmeliği

Bilirkişi Yönetmeliği

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLİRKİŞİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1 :  Fizik Mühendisleri Odası üyelerinin, mahkemeler, kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin talepleri üzerine yapacakları bilirkişilik hizmetleri ile ilgili olarak, bilirkişilerin seçimi, bilirkişilik ücretlerinin belirlenmesi, oda paylarının ödenmesi, bilirkişilik görevinin sona erdirilmesi işlemleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

KAPSAM

Madde 2 :  Bu yönetmelik hükümleri, bilirkişilik, ekspertiz, hakemlik alanlarındaki mühendislik hizmetlerinde uygulanır. Bu alanlarda, belirtilen mühendislik hizmetleri, Fizik Mühendisleri Odası üyesi  mühendisler tarafından yürütülür.

DAYANAK

Madde 3 :  Bu yönetmelik, 66 ve 85 sayılı K. H. K. ile 6235 sayılı T. M. M. O. B. Yasasının ve Fizik  Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 7’ıncı   maddeleri  hükümlerine dayanılarak çıkarılmıştır.

TANIMLAR ve KISALTMALAR

Oda : Fizik Mühendisleri Odası

TMMOB: Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği

BİLİRKİŞİ SEÇİMİ VE HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYULACAK ESASLAR

Madde 4 :  Bilirkişilik hizmeti; bilimsel, teknik ve ekonomik açılardan, yerinde ve/veya dosya üzerinde gereken incelemeler yapılarak, kıymet ve fiyat takdiri, nitelik, kalite kontrol, kabul testleri, kusur ve durum saptanması için rapor düzenlenmesi ile gereken hallerde bunların dışındaki belirleme ve saptamaların yapılmasıdır.

Madde 5 :  Oda Yönetim Kurulu, mahkeme veya  diğer kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak talep üzerine görevlendirilecek bilirkişileri bu yönetmelik hükümlerine göre seçer.

Madde 6 :  Bilirkişi seçilecek kişilerin,
a)      Fizik Mühendisleri Odası  Üyesi olması,
b)      Meslekte en az 5 yılını tamamlamış olması,
c)      Oda Onur Kurulunca cezalandırılmamış olması,
d)      Odaya ödenti veya bilirkişilik ücreti payı borcu olmaması, zorunludur.

Madde 7 :  İllerde il temsilcileri, şubelerde şube yönetim kurulları Oda Üyeleri arasından belirledikleri bilirkişi adaylarını en geç ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihinde Odaya bildirirler. Önerilen listeler Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve son şekli verilir. Oda Yönetim Kurulu, üyelerin meslek üyelik kıdemlerini, bölüm ve uzmanlık dallarını, kurum ve kuruluşlar arasındaki dağılımı, daha önce bilirkişilik yapanların, yönetmelik hükümlerine uyup uymadıklarını ve uygun gördüğü diğer ölçütleri değerlendirerek, listelerde yer alan veya kişisel olarak başvuran üyelerden uygun gördüklerini bilirkişi olarak görevlendirir.

Madde 8 :  Bilirkişi seçilen üyeler, her türlü bilirkişilik işlemlerini kapsamak üzere aldıkları bilirkişilik ücretlerinin dökümünü ilgili takvim yılının Aralık ayları sonunda Oda Genel Merkezi’ne bildirmek ve yine bu dönemlerde aldıkları ücretin %10’u oranındaki Oda payını Genel Merkeze ödemek zorundadırlar.
(6235) 7303 sayılı TMMOB Yasasının  32. ve Fizik  Mühendisler Odası Ana Yönetmeliğinin 116c. hükümlerine göre ödenmesi zorunlu olan Oda paylarını ödemeyen veya belirtilen dönemde bildirmede bulunmayanlar en az üç yıl yeniden seçilmemek üzere bilirkişilikten çıkarılırlar. Ödemedikleri Oda payları da yasal yollarla tahsil edilir.

Madde 9 :  Oda Yönetim Kurulu, yıl içinde, illerde il temsilcilerinin, şubelerde şube yönetim kurulunun gerekçeli önerisi üzerine veya doğrudan doğruya, bilirkişilik görevinin yerine getirilmesinde yetersiz veya kusurlu görülenleri görevden alarak yerlerine başka bilirkişiler atayabilir.

BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİ

Madde 10 :  Bilirkişilik hizmetleri için T. M. M. O. B. tarafından her yıl düzenlenerek yayınlanan asgari ücret tarifesinde gösterilen ücretten daha az ücret talep edilemez.

YÜRÜRLÜK

Madde 11 :  Bu yönetmelik, Fizik  Mühendisleri Odası 24. Genel Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Bu yönetmelik TMMOB Fizik Mühendisler Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir cevap yazın