Perşembe , Temmuz 29 2021
Ana sayfa / Odamız / FMO Mevzuatı / Kalite Belgesi Yönetmeliği (Şubat 1996 20. Dönem Genel Kurul kararı ile)

Kalite Belgesi Yönetmeliği (Şubat 1996 20. Dönem Genel Kurul kararı ile)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
KALİTE BELGESİ YÖNETMELİĞİ (Şubat 1996 20. Dönem Genel Kurul kararı ile)


I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar

Madde 1 :  Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı, madde, mamul ve hizmetlerde kalite kültürünün yerleştirilmesi, niteliklerin geliştirilmesi ve yetkili kurumlar tarafından öngörülen esaslar paralelinde uygulanan kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerle esaslara uygunluğu belirlenen ürün ve hizmetlere kalite belgesi vermek suretiyle tüketicinin korunmasıdır.

Madde 2 :  Kapsam
Bu Yönetmelik, madde, mamul ve hizmetlerin, üretim ve uygulama aşamalarında; kalite güvencesi faaliyetlerinin uygulanması, uygunluğun sağlandığının belirlenmesi ve kalite belgesi verilmesi ile ilgili esasları kapsar.

Madde 3 :  Tanımlar ve Kısaltmalar
İhtisas Komitesi: Fizik Mühendisliği kapsamına giren konularda ilgili uzmanlardan Oda bünyesinde teşkil edilmiş bir komitedir

İnceleme Komisyonu: Kendine has özelliği olan bir konunun incelenmesi için Yönetim Kurulu Tarafından , görev ve yetki verilmek üzere o konuda uzman  en az  iki bilirkişiden oluşturulmuş bir komisyondur.

Kalite: Bir ürün veya hizmetin tanımlanan bir şartı yerine getirebilmesi için gerekli özellik ve karakteristiklerin tamamıdır.

Kalite Güvencesi: Ürün yada hizmetin kalitesiyle ilgili belirlenen istekleri karşılamak amacıyla yeterli güvencenin sağlanması için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür.

Kalite Güvencesi Sistemi: Kalite yönetiminin uygulanması için gerekli olan kuruluş yapısını, sorumluluklarını, metotlarını, işlemlerini ve kaynaklarını tanımlar.

Kalite Güvencesi Programı: Belirli bir sözleşme veya projenin uygulanması için, kalite temini faaliyetlerini kapsayan yazılı yöntemlerin ve bu faaliyetlerin yönetimini tanımlayan kuralların tamamıdır.

Oda : Fizik Mühendisleri Odası

TMMOB: Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği

Yetkili Kurum: Konu ile ilgili yetki ve sorumluluğu kanunlarla belirtilmiş olan kurum/kuruluştur.

II. BÖLÜM
Koşullar, Belge Verilmesi, Süre ve Ücretler
Madde 4 :  Belge Koşulları
a)     İlgili konudaki Yetkili Kurum ve/veya Kuruluşlar tarafından onaylanmış bir kalite güvencesi sistemi bu belgenin verilmesi çalışmalarının başlatılması için yeterlidir.
b)     Kalite Belgesi almak için Fizik Mühendisleri Odasından alınan müracaat formlarının eksiksiz doldurulması suretiyle başvurulur.
c)      Kalite Belgesi istemi için yapılan müracaat, ilgili İhtisas Komitesi tarafından yapılan ön inceleme sonucunda bu komitenin değerlendirmesi ve teklifi ile herhangi bir uygulamaya gerek görülmeden Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu kararı ile reddedilebilir.
d)     Kalite Belgesi ile ilgili müracaatın incelenmesinde ve değerlendirilmesinde ve sürdürülen faaliyetlerde İhtisas Komitesi;
i)        Türk Standartlarını,
ii)       Uluslararası ve Avrupa Birliği Standartlarını,
iii)     Yetkili kurum tarafından onaylanmış; üretimi yapan ülkenin milli standartları ile şartnamelerde belirtilen standartları ve konu ile ilgili diğer dokümanları,
iv)     Fizik Mühendisleri Odasının belirlemiş olduğu uygulama yöntemlerini, esas alır.

Madde 5 :  Belgenin Verilmesi
Oda İhtisas Komitesi, ön inceleme sonucu olumlu ise müracaat konusuyla ilgili denetim, araştırma ve incelemeleri yaptırarak, Kalite Belgesi verilmesine yönelik faaliyetleri başlatır.

a)      Oda İhtisas Komitesinin teklifi ve Oda Yönetim Kurulunun onayı ile istemde bulunulan kalite belgesinin ilgili olduğu konunun uzmanı en az iki (2) bilirkişiden oluşan bir İnceleme Komisyonu kurulur.
b)      İnceleme Komisyonu Madde 3’de belirtilen kapsama uygun ihtisas komisyonu tarafından belirlenen inceleme ve deney yöntemlerine göre belgenin istendiği konu veya hizmetle ilgili olarak uygulamaları yapar.
c)      İnceleme Komisyonu, uygulama sonucunda elde edilen değerler ile standartlarda belirtilen değerleri ihtiva eden raporu hazırlar ve ilgili konudaki İhtisas Komitesine verir.
d)      İhtisas Komitesi, bu raporu öngörülen esaslar ve belirlenmiş olan kabul kriterlerinin paralelinde değerlendirir ve varılan sonuca göre belgenin verilmesi veya tespit edilen uyumsuzlukların ve/veya noksanlıkların giderilmesinin sağlanmasını için Oda Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.
e)      Kalite Belgesi, İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporunun Oda Yönetim Kurulu tarafından tasdik edilmiş sureti ile birlikte verilir.

Madde 6 :  Belgenin Süresi ve Ücretler
a)      Kalite Belgesi Fizik Mühendisleri Odası Başkanlığınca verilir ve geçerlilik süresi ilgili ihtisas komisyonu teklifi ile çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.
b)      Kalite Belgesinin verilmesi aşamalarında sürdürülen faaliyetler ve hizmetler için tüm ücretlerin belirlenmesi ve alınması TMMOB’nin mevzuatlarına uygun olarak yapılır.
c)      TMMOB’nin mevzuatlarında belirtilmeyen özel durumlarda ücretler, İhtisas Komitesi tarafından belirlenen ve Oda Yönetim Kurulunun onayladığı esaslara göre tayin edilir.
d)      Kalite Belgesinin veya daha önce incelenmiş fakat yeterli bulunmamış olan başvurunun yenilenmesi halinde Kalite Belgesi ücretinin %75’i alınır.

III. BÖLÜM
Yükümlülükler, İptal ve Yenileme, Diğer Hükümler

Madde 7 :  Belge Sahibinin Yükümlülükleri
a)      Kalite belgesi müracaatında, ilgili konuda yapılacak ön inceleme için gerekli görülen bilgiler verilmelidir.
b)      Belge Sahibi, belgenin geçerlilik süresi içinde, belgenin ilgili olduğu konudaki kalitenin sağlanmasından sorumludur.
c)      Belge Sahibinin kalitenin sağlanmasına yönelik faaliyetleri, belgenin geçerlilik süresi içerisinde herhangi bir tarihte (resmi tatil günleri dahil) önceden haber vermek koşulu ile denetlenir.
d)      Belge Sahibi, denetimler sırasında, denetçilere açık ve yardımcı olmak, her türlü belgeyi vermek, gerekirse deney yapma imkanı ve gerektiği kadar ücretsiz deney örneği sağlamak ve ortaya çıkan uyumsuzlukları Oda tarafından belirlenen sürede gidermek zorundadır.
e)      Belgenin iptali halinde, Belge Sahibi belge ile ilgili tüm tasarruflarını durdurmak ve durumu ilgili kurumlara bildirmek zorundadır.
f)       Kalite belgesine sahip olan kişi/kuruluş öncelikle kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlar kapsamında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Madde 8 :  Fizik Mühendisleri Odasının Hak ve Yükümlülükleri
a)      İnceleme Komisyonu raporu ve İhtisas Komitesinin teklifine göre Oda Yönetim Kurulu kararı ile müracaat sahibine kalite belgesi verilip verilmeyeceği yazılı olarak bildirilir.
b)      Fizik Mühendisleri Odası, Kalite Belgesinin geçerlilik süresi sonunda, belge sahibi tarafından istenmesi halinde alınmış olan bütün yazı, analiz raporları, resim, fotoğraf ve numuneleri geri verip vermemekte serbesttir. Ancak gerekli masraflar karşılandığı takdirde değerli parçalar geri verilir.
c)      Belge sahibi, cihazın bulunduğu tesise aldığı Kalite Belgesini asacak, cihaz üzerine Odanın işaretini veya Oda amblemini  uygun bir şekilde koyacaktır. Ayrıca  Müşterilerine bu belgeye sahip olduğunu, kalitenin  Oda’nın kontrolü altında bulunduğunu bildirebilir ve ilan edebilir.

Madde 9 :  Belgenin İptali ve Yenilenmesi
a)      Denetimler sonrası tespit edilen uyumsuzlukların giderilmemesi veya belgenin geçerlilik süresi sonunda sistemin öngördüğü şartların sağlanmaması durumunda, İnceleme Komisyonunun raporuna göre Oda Yönetim Kurulu kararı ile Kalite Belgesinin geçerliliği iptal edilir.
b)      Kalite Belgesinin yenilenmesi için Belge Sahibinin, belgenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 4(dört) ay önce, Fizik Mühendisleri Odasına başvuru formlarını doldurularak müracaat etmesi gerekir. Bu süre aşılırsa, belgenin yeniden alınmasındaki yöntem uygulanır. Başvuru sırasında eski belgenin aslı odaya iade edilir.
c)      Belgenin yenilenmesi ve iptal edilmesinde konu ile ilgili standartlarda belirtilen veya Yetkili Kurum tarafından ortaya konan koşullara uyulur.
d)      Standartlar veya Yetkili Kurum tarafından herhangi bir koşul ortaya konmamışsa verilen belgenin özelliğine göre bu koşullar, TMMOB-FMO tarafından belirlenir ve ilgiliye bildirilir.
e)      Belge yenileme müracaatını eksiksiz tamamlamış kuruluşlar, Kalite Belgesi verilmesine esas tanımlanmış yöntem ile konusunda uzman ve Komisyon üyesi olan en az iki kişi tarafından yerinde kontrol edilerek, belge verilmesine ilişkin 5 inci Madde hükümleri uygulanır.

Madde 10 :  Diğer Hükümler
a)      Kalite Belgesi hesapları ayni olarak muhasebelendirilir. Kalite Belgesi İhtisas Komitesi huzur hakları ile Kalite İnceleme Komisyonu ücretleri, laboratuar ve diğer giderler bu hesaptan ödenir.
b)      Huzur hakları ücretleri Yönetim Kurulunca saptanır. Kalite Belgesi İhtisas Komitesi kabul edilmeyen raporlar için İnceleme Komisyonuna ücretleri ödenmeyebilir.
c)      İnceleme komisyonunun raporu ve açıklanmasında sakınca bulunan bilgileri taşıyan bütün belgeler Fizik Mühendisleri Odasınca gizli tutulur.
d)      İnceleme komisyonlarında, incelenen hususlarla ilgili ticari faaliyette bulunanlar görev alamazlar.
e)      Kalite Belgesi isteyen kurum ve kuruluşlar  bu yönetmelik hükümlerini aynen kabul ederler.
f)       İnceleme Komisyonunca, inceleme raporlarında yapılmış tavsiyelerin yerine getirilmesi için Kalite Belgesi isteminde bulunan tarafından yardım istendiği takdirde Oda Yönetim Kurulunca tayin edilen bir ücretle Uzmanlık Hizmeti verilir.

Madde 11 :  Yürütme
Bu Yönetmelik hükümleri Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

21- 22 Mart 1998 tarihlerinde yapılan FMO 21. Genel Kurulu’nda kabul edilen FMO Kalite Belgesi Yönetmeliği’nde, 2-3 Mart 2002 tarihlerinde yapılan 23. Genel Kurulu’nda 6 (a), 9 (b) maddeleri değiştirilmiş ve 9 uncu Maddeye (e) fıkrası eklenmiştir.

Bir cevap yazın