Cumartesi , Aralık 4 2021

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanuna yönelik olarak düzenlenen ve aidat borcu olan üyeler için  Uygulama Esasları aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla,

FMO Yönetim Kurulu

 

Kanun No. 7326  Tarih : 9/6/2021 Resmi Gazete

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUNUN

TMMOB UYGULAMA ESASLARI

Kanunun 10 nci maddesinin 10 fıkrası;

30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Dolayısıyla, anılan Kanun hükmü gereği;

  • Aidat borcu olan üyelerin bu kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 31 Ağustos 2021 mesai bitimine kadar odalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
  • Üyelerin, 30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde 9/06/2021 tarihine kadar ödenmemiş olan Odalara olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksitini kanunun yayımını izleyen 3. ayın sonuna kadar (30 Eylül 2021 mesai bitimine kadar)
  • Kalanın da aylık dönemler halinde ve tüm taksitler toplamı azami altı eşit taksit olacak şekilde ödenmesi halinde, (Eylül – Ekim – Kasım – Aralık 2021, Ocak – Şubat 2022) bu alacaklara uygulanan fer’i alacaklar tahsil edilmeyecektir.
  • Kredi kart ile yapılacak tahsilatlarda aidat borcu olan üyeler ile odaların belirleyecekleri yöntemler çerçevesinde hareket edilmesi uygun olacaktır.

hakkında yeni

Burayada bakınız

HABER

TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir BIÇAKÇI’YI makamında ziyaret ettik. Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Abdullah ZARARSIZ, more »